شهرداران اسبق

اسامی شهرداران کرمان

اسامی شهردارانی که از 1288 ش.{سال تاسیس شهرداری کرمان} تا سال 1388مشغول کار بوده اند بدین قرار است:

1-مهدی احمدی{آقا مهدی رییس بلد}                  تا اوایل سال 1308

2- عبدالغفار وزیری                                         از 16 تیر ماه 1308 تا 22 تیرماه 1310

3-حسین امیری                                            از اوایل سال 1311 تا اواخر سال 1314

4- احمد عارفی                                             از اوایل سال 1315 تا اردیبهشت سال 1316

5- سید جلال جهانبانی                                   از 31 فروردین 1317 تا مردادماه 1317

6- محمد اردلان                                             از خرداد 1317 تا 1319

7- محمد جابری                                            از 1319 تا خرداد 1320

8- میرزا عبدالله سررشته دار                            از خرداد 1320 تا اواسط آذر 1320

9- احمد علی بنی آدم{شریف الدوله}                از 19 آذر 1320 تا خرداد 1322   

10- دکتر احمد ناظر زاده کرمانی                       از تیر ماه 1322 تا اوایل سال 1324

11- احمد اربابی                                           از تیرماه سال 1325 تا دی ماه 1326

12- صادق نواب                                            از بهمن 1326 تا خرداد 1328

13- علی اصغر سهیلی                                 از مهر ماه 1328 تا آذر 1329

14- احمد روحی                                          از 20 آذر 1329 تا آبان 1331

15- مجید پاشا ابراهیمی                              از آذر 1331 تا شهریور 1332

16- جلال الدین روحانی                                از اذر 1332 تا دی ماه 1334

17- ابوالحسن صدر میر حسینی                     از اوایل سال 1335 تا 1339/10/27

18-مهندس هوشنگ فرزاد                             از اول اسفند 1340 تا 8 تیر ماه 1341

19- ملک منصور اسفندیاری                           از اول دی ماه 1341 تا 31 مرداد 1342

20- عباس توکلی                                       از مهر ماه 1342 تا  5 دی ماه 1342

21- غلامرضا عون جزایری                            از فروردین ماه 1343 تا 15 تیر 1343

22- دکتر احمد برادر                                   از شهریور 1343 تا مهرماه 1345

23- علی مصطفوی یا {مصطفایی}               از 5 مهر 1345 تا 11 مهر 1345

24- دهقان حائری زاده                               از دی ماه 1345 تا 15 آبان 1346

25- سید محمود مرتضوی                           از 17/8/1346 تا 4/10/1347

26- دکتر مرتضی شریف نژاد                       از 24/10/1347 تا 10/3/1348

27- محمد ایران پور                              از 1/4/1348 تا 1/11/1349

28- مهندس سیاوش کارگر                    از 15/11/1349 تا 15/12/1351

29- امان الله جهان بین                         از 16/12/1351 تا 10/10/1352

30- مهندس علی اصغر مهدویان              از 20/12/1352  تا 10/10/1353

31- مهندس فریدون موحدی                 از 11/10/1353 تا 7/3/ 1355

32- سید علی علوی                         از 1/11/1355 تا  22/11/1357

 

{عصر انقلاب اسلامی}:

33- حسین جلال کمالی                    از 10/12/1357 تا 1/3/1358

34- مهندس علی زنگی آبادی             از 15/11/1358 تا 22/1/1361

35- سید محمدرضا مهدوی                 از  22/1/1361 تا 31/1/1366

36- محمد سام                                از 31/1/1366 تا 13/7/1373

37- سید حسین صابری                     از 13/7/1373 تا دی ماه 1376

38- مهندس عباس نگارستانی            از اواخر آبان 1376 تا آبان 1377

39- مهندس تحسینی                      از آذر 1377 تا خرداد 1378

40- علی مهاجری                           از خرداد ماه 1378 تا اردیبهشت ماه 1382

41- مهندس محمد جلال مآب            از خرداد 1382 تا خردادماه 1386

42- مهندس ابوالقاسم سیف الهی     از 1386 تا 94 

 43-مهندس علی بابایی                  از 94 تا  96

44 -مهندس مهران عالم زاده             از 96 تا کنون

 

چاپ