آگهی مناقصه عمومی خرید سیمان

آگهي مناقصه عمومي

 

شهرداري كرمان در نظر دارد جهت خرید سیمان بشرح جدول ذیل اقدام نمايد. لذا از كليه فروشندگان حقیقی و حقوقی دعوت بعمل مي آيد برای خريد اسناد مناقصه از تاريخ 97/4/13 لغایت 97/4/26وجهت تسليم پيشنهادات تا تاريخ 97/5/2به مديريت امور قراردادهای شهرداری مرکز به آدرس کرمان ، خيابان سپه مراجعه نمايند. در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت کنندگان بايد مبلغ  000/000/ 640 ریال را به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه  به يکی از صورتهای ضمانت نامه بانکی و يا وجه نقد واريزی ، به همراه ساير مدارک تحويل نمايند بازگشايي پاکات در تاريخ 97/5/3انجام می شود و در صورتيكه برندگان مناقصه حاضر به انجام معامله نشوند ضمانت نامه آنها به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. بديهي است كه هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مناقصه ميباشد و ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. لازم به ذکر است پرداخت مبلغ معامله در قالب زمین در منطقه دو شهرداری ویا پروانه ساختمانی صورت می گیرد و هیچ گونه پرداخت نقدی صورت نمی پذیرد.

ردیف

موضوع

مقدار(تن)

1

سیمان فله تیپ دو

9000

2

سیمان پاکتی تیپ دو

1000

جمع کل

10000تن

 

 

            

                                                                                                                                                                    مديريت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان

چاپ

شهروند1
شهروند2

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - خیابان سپه