آگهی مزایده فروش ماشین آلات نیمه سنگین و سنگین

آگهی مزايده فروش ماشین آلات نیمه سنگین و سنگین

 

سازمان مدیریت پسماندهای  شهرداری کرمان در نظر دارد جهت فروش تعدادی از ماشین آلات نیمه سنگین  و سنگین  خود به صورت نقد از طريق برگزاری مزايده عمومی اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان شرکت در مزايده دعوت بعمل مي آيد جهت بازديد ماشین آلات به سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری واقع در چهار راه کوهپایه جنب پمپ cngو دريافت اسناد مزايده از تاريخ 97/3/22 لغايت 97/4/6 به مديريت امور قراردادهای شهرداری و جهت تسليم پيشنهادات تا مورخ 97/4/12  به دبیرخانه شهرداری واقع در کرمان ، خيابان سپه مراجعه نمايند در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت کنندگان بايد مبلغ درج شده در اسناد مزايده را جهت هر کدام از ماشینها جداگانه به عنوان تضمين شرکت در مزايده به صورت وجه نقد واريزی و یا ضمانت نامه بانکی به همراه ساير اسناد تحويل نمايند. بازگشايي پاکات در تاريخ 97/4/13 انجام خواهد شد و برنده مزايده بايستی حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ اعلام برندگان به صورت کتبی نسبت به واريز مبلغ کل پيشنهادی به حسابی که سازمان اعلام می نمايد اقدام نماید در غير اينصورت تضمين شرکت در مزايده ایشان به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد گرديد . بديهي است كه هزينه چاپ آگهي در روزنامه های محلی و سراسری و همچنين پرداخت هرگونه ماليات و عوارض و هزینه های انتقال سند ،بارگیری و حمل بعهده برنده مزايده ميباشد. ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است . جهت مشاهده لیست مشخصات ماشینها به سایت شهرداری به آدرس kermancity.ir مراجعه نمایید .

 

 

                                                                                   مديريت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان

 

                                                          

چاپ