آگهی فراخوان انتخا پیمانکار به روش طرح و ساخت (EPC)

آگهی فراخوان انتخاب پیمانکار به روش طرح و ساخت (EPC)

بصورت فشرده توأم با ارزیابی توان اجرای کار (کیفی)

شهرداری کرمان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی جهت طرح، تهیه و تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آلات و پروژه توسعه و احداث فاز یک پارکهای گردشگری کرمان به شرح ذیل اقدام نماید:

 • نام طرح / پروژه: توسعه و احداث فاز یک پارکهای گردشگری کرمان
 • موضوع مناقصه: طرح، تهیه و تدارک مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ساخت (EPC) پروژه توسعه و احداث فاز یک پارکهای گردشگری کرمان
 • تخصص و پایه مورد نیاز: پیمانکار حداقل باید دارای یکی از شرایط جدول زیر باشد (ارائه مدارک صلاحیت و گواهینامه­ها ضروری است)

 

ردیف

نوع گواهینامه

رسته/ رشته /تخصص

حداقل پایه

1

طرح و ساخت غیرصنعتی

راه و ترابری: راهسازی

سه

ساختمان: ساختمان مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی

پنج

2

گروه مشارکت**

پیمانکار یا پیمانکاران

راه و ترابری

سه

ابنیه و ساختمان

پنج

مشاور یا مشاوران همکار

راهسازی

دو

ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی یا ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی

سه

** در این حالت برای شرکت در فراخوان، باید شرکتهای طرف مشارکت به صورت مشترک جهت ارزیابی توان اجرای کار اعلام آمادگی نمایند. (هر مشاور یا پیمانکار مجاز به مشارکت با فقط یک پیمانکار و مشاور میباشد)

 • مدت انجام پروژه: 18 (هجده) ماه کامل شمسی
 • محل انجام پروژه: شهر کرمان

 

  1. کسورات: کسورات پروژه مطابق شرایط ضوابط طرحهای تملّک دارایی سرمایه­ای (عمرانی) میباشد، بدیهی است درصورتیکه از محل اعتبارت غیر­عمرانی، اعتباری به پروژه تخصیص یابد، صرفاً کسورات مربوط به این بخش طبق اعتبارت غیرعمرانی محاسبه میگردد و مابه‌التفاوت این کسورات از طرف کارفرما پرداخت خواهد شد.
  2. اعتبار پروژه: اعتبار پروژه از محل اسناد خزانه اسلامی در سررسید های سالهای 97 و 98 به میزان تقریبی 200 میلیارد ریال در فاز اول تأمین میگردد، بدیهی است درصورت عدم تخصیص کامل اسناد خزانه اسلامی، اعتبار پروژه از محل درآمدهای عمومی شهرداری کرمان به صورت نقد ویا تهاتر از محل عوارض، جرایم ( شامل پروانه ساختمانی، ماده 100 و ماده 77) و زمین تأمین میگردد.
  3. مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه: 5،500،000،000 ریال (پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال)
  4. نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار (کارفرما): شهرداری کرمان به آدرس کرمان، خیابان سپه
 • نحوه خرید اسناد مناقصه: کلیه متقاضیان واجد الشرایط میتوانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (سایت www.setadiran.ir) در قبال پرداخت 500،000 ریال (پانصد هزار ریال) نسبت به خرید اسناد بصورت الکترونیکی اقدام نماید. بدیهی است تمامی فرآیند برگزاری مناقصه از طریق سایت مذکور انجام خواهد شد.

 

 1. نحوه برگزاری مناقصه: کلیه مراحل بارگذاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. (تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1397/03/08میباشد)
 • محل تحویل اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (سایت www.setadiran.ir)
 • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 8/00مورخ 1397/3/9تا ساعت 19/00مورخ 1397/03/14
 • مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 19/00 روز پنج شنبه مورخ 1397/3/24
 • تاریخ بازگشایی اسناد: ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/3/27
 • حداقل امتیاز لازم از ارزیابی کیفی برای بازگشایی پاکات ارائه پیشنهاد: پاکت ارائه پیشنهاد مناقصه گرانی که از مرحله ارزیابی کیفی حداقل 60 (شصت) امتیاز را کسب نمایند، برای طی سایر مراحل مناقصه گشوده میگردد، بدیهی است آن دسته از مناقصه گرانی که حداقل امتیاز لازم را کسب ننمایند، پاکت ارائه پیشنهاد آنها گشوده نمیگردد.

 

                                                                                                                 مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان

 

                                                             

    

 

 

                                                               

                                                                                                     

چاپ

شهروند1
شهروند2

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - خیابان سپه