آگهی مزایده عمومی اجاره بازارچه میدان خواجوی کرمانی

آگهي مزایده عمومي

 

سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداري کرمان در نظر دارد جهت اجاره  بازارچه  میدان خواجوی کرمانی بشرح جدول ذیل به مدت دو سال  از طريق برگزاري مزایده عمومي اقدام نمايد  لذا از كليه متقاضیان  دعوت بعمل مي آيد جهت خريد اسناد مزایده از تاريخ 97/2/26 لغايت 97/3/10 وجهت تسليم پيشنهادات تا تاريخ 97/3/19 به مديريت امور قراردادهاي شهرداري به آدرس کرمان ، خيابان سپه مراجعه نمايند در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است وشرکت کنندگان بايد مبلغ مشخص شده در جدول ذیل را به عنوان ضمانت شرکت درمزایده به صورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد واریزی به شماره حساب ذکر شده در اسناد به همراه ساير مدارک تحويل نمايند . بازگشايي پاکتها در تاريخ 97/3/20انجام خواهد شد ودر صورتيكه برنده  مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت درمزایده آنها به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد. بديهي است كه هزينه چاپ آگهي در روزنامه ها بعهده برنده مزایده  ميباشد و ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزایده مندرج است.

 

ردیف

موضوع مزایده

مبلغ پایه اجاره ماهیانه (ریال)

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده (ریال)

مدت قرارداد

درصد افزایش مبلغ اجاره در سال دوم

1

بازارچه میدان خواجوی کرمانی

22/330/000

28/500/000

دوسال

10%

 

 

مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان

 

چاپ

شهروند1
شهروند2

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - خیابان سپه