اگهی مزایده فروش زمین شماره 65

آگهی مزايده فروش زمين و آپارتمان (مزایده شماره 65 )

 

سازمان اموال و املاک شهرداری کرمان در نظر دارد جهت فروش تعدادی از املاک و زمینهای خود به صورت نقد و اقساط از طريق برگزاری مزايده عمومی اقدام نمايد. در صورتیکه پیمانکاران و طلبکاران  شهرداری در مزایده شرکت می کنند بایستی به موارد ذیل توجه داشته باشند : 

1-40 درصد مبلغ پیشنهادی را بصورت نقد واریز و 60 درصد مابقی از حساب طلبکاری آنان کسر می شود و این موضوع حد اکثر تا سقف 10 میلیارد ریال طلب نامبردگان قابل اعمال است و می توانند 40 درصد نقدی را در اقساط 6 ماهه با کارمزد 10 درصد  پرداخت نمایند.

2- در صورتی طلب نامبردگان تا مبلغ دو میلیارد ریال باشد می توانند در این مزایده شرکت کرده و در صورتی که زمین مورد درخواست بیش از دو میلیارد ریال باشد بایستی مابقی نقدا  یا بصورت اقساط 6 ماهه با کارمزد 10 درصد به حساب سازمان واریز نمایند.(پیمانکاران و طلبکاران گرامی فقط می توانند یکی از موارد فوق را انتخاب نمایند )

ضمنا پیمانکاران و طلبکاران بایستی قبل از شرکت در مزایده و واریز سپرده از ثبت طلب خود در امور مالی شهرداری مرکز اطمینان حاصل کنند. لذا از كليه متقاضيان شرکت در مزايده دعوت بعمل مي آيد جهت بازديد از نقشه ها و موقعيت املاک (به سازمان املاک واقع در بلوار فردوسی کوچه  شماره 4) و دريافت اسناد مزايده از تاريخ 18/2/97  لغايت 31/2/97 به مديريت امور قراردادهای شهرداری و جهت تسليم پيشنهادات تا مورخ 6/3/97  به دبیرخانه شهرداری واقع در کرمان ، خيابان سپه مراجعه نمايند در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت کنندگان بايد مبلغ درج شده در اسناد مزايده را جهت هر کدام از املاک جداگانه به عنوان تضمين شرکت در مزايده به صورت وجه نقد واريزی و یا ضمانت نامه بانکی به همراه ساير اسناد تحويل نمايند. بازگشايي پاکات در تاريخ 7/3/97 انجام خواهد شد و برنده مزايده بايستی حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ اعلام برندگان به صورت کتبی در صورت پرداخت نقدی نسبت به واريز مبلغ کل پيشنهادی به حسابی که سازمان اعلام می نمايد اقدام نمایدو یا اینکه نامه کسر از حساب طلبکاری را از امور مالی شهرداری مرکز تحویل سازمان نمایدو در صورت پرداخت به صورت تقسیط 50 درصد نقد و مابقی را در اقساط 6 ماهه با کارمزد 10 درصدپرداخت نماید(بغیر از پیمانکاران و طلبکاران شهرداری ) در غير اينصورت تضمين شرکت در مزايده ایشان به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد گرديد . بديهي است كه هزينه چاپ آگهي در روزنامه های محلی و سراسری و همچنين کليه هزينه های مربوط به نقل و انتقال اسناد مالکيت و پذيره و اجاره قطعات اوقافی ، ماليات و عوارض بعهده برندگان مزايده ميباشد. ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است . جهت مشاهده لیست مشخصات املاک به سایت شهرداری به آدرس kermancity.ir مراجعه نمایید .

                                                                                   روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

                                                          

چاپ

شهروند1
شهروند2

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - خیابان سپه