آگهی مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG

 

 

((آگهی مزايده بهره برداری از جايگاههای CNG ))

سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداری کرمان در نظر دارد بهره برداری از جايگاههای CNG به شرح جدول ذیل را به مدت یک سال از طريق برگزاری مزايده عمومی واگذار نماید لذا از شرکتهای دارای مجوز رسمی از شرکت گاز خودرو و يا شرکت نفت (مجوز ذکر شده بایستی دارای حداقل سه ماه اعتبار باشد) دعوت بعمل مي آيد ضمن معرفی کتبی نماینده خود برای خريد اسناد مزايده از تاريخ 97/2/17لغایت 97/2/31و جهت تسليم پيشنهادات تا تاريخ 97/3/5به مديريت امور قراردادهای شهرداری مرکز واقع در کرمان ، خيابان سپه مراجعه نمايند در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت کنندگان بايد مبالغ ذیل را به عنوان تضمين شرکت در مزايده (جهت هر کدام از مزایده ها جداگانه) به صورت ضمانت نامه بانکی و يا وجه نقد واريزی به همراه ساير مدارک تحويل نمايند بازگشايي پاکات در تاريخ 97/3/6 انجام می شود و درصورتيكه برندگان مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمين شرکت در مزايده آنها به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد. در ضمن هزينه چاپ آگهي در روزنامه ها بعهده برنده مزايده ميباشد وساير مشخصات و شرايط در اسناد مزايده مندرج است.

                                                                          روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان 

 

 

ردیف

نام جایگاه

آدرس جایگاه

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)

1

اتوبوسرانی و گل و گیاه

1-    جایگاه اتوبوسرانی واقع در بلوار ایت الله صدوقی مقابل شرکت نفت  

2-    جایگاه گل و گیاه واقع در ابتدای جاده ماهان

140/000/000

2

بعثت

جایگاه بعثت  واقع در شهرک الله آباد جنب دانشگاه بعثت   .  

 

70/000/000

 

چاپ

شهروند1
شهروند2

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - خیابان سپه